select * from temp where subdomain='education' order by rand() limit 3 education

لزوم سنجي ايجاد پاتوق هاي کار تيمي درراستاي ارتقاء پايداري اجتماعي پرديس هاي دانشگاهي (نمونه موردي: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي)

ت : 16چکیده مقاله: در طراحی پردیس های دانشگاهی باید این نکته مدنظر قرار داده شود که تفاوت ها و اختلافات اجتماعی در بین دانشجویان، مانع از پیشرفت و یادگیری و در نهایت گسستگی اجتماعی نگردد و روابط و همکاری ها به دلیل تفاوت ها از بین نرود، از این روپایداری اجتماعی به معنی استفاده از تمام ظرفیت های جامعه، بالا بردن توان جامعه برای بهبود وضع خود و افزایش کیفیت زندگی نسل حاضر و نسل های بعد، نگرشی ضروری در فضاسازی پردیس های دانشگاهی می باشد. در ه مین راستا، ایجاد فضاهای تعاملی سرزنده به منظور ارتقاء پویایی وحیات جمعی از اهم وظایف است، حال اگر این فضاهای

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده ازGIS و RS مقدمه افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشد

مجموعه ي فرهنگي وتفريحي شيراز با رويکرد احياء بافت زنديه

ت : 16چکیده مقاله: احیاء بافت تاریخی بازگرداندن به حالت ذاتی و اصیل اولیه و دستیابی مجدد به کلیت های خدشه دار شده و بازتولید بخش های از میان رفته صورت می گیرد و یکی از اتفاقاتی که می تواند موجب احیای تاریخ فرهنگ منطقه باشد با فرض اینکه ایجاد فضاهای جمعی می تواند باعث احیاء بافت تاریخی وزنده کردن فرهنگ بومی شیراز گردد، به نظر می رسد مجموعه فرهنگی و تفریحی به صورت کلی با توجه به وضعیت بافتی و فرهنگی اتفاقات موجود در بافت مرکزی شهر، نیازهای متفاوتی در زمینه معماری دارد. هدف از این تحقیق لزوم توجه به بافت تاریخی از طریق ایجاد مجموعه ی فرهنگی و تفریحی ا