select * from temp where subdomain='education' order by rand() limit 3 education

بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري بر اخلاق حرفه اي معلمان ابتدايي شهر آمل با ميانجيگري انگيزش شغلي

ت : 14چکیده مقاله: هدف کلی پژوهش بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی شهر آمل است. بدین منظور نمونه گیری از جامعه ای به تعداد 535 نفر از معلمان ابتدایی شهر آمل در سال تحصیلی 98-97 به روش خوشه ای تصادفی به تعداد 226 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل 3 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، مقیاس انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1976) و اخلاق حرفه ای سرمد، بازرگان و حجازی (1384) که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. به منظور پاسخ به سوالات پژوهش از روش های مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار Sp

مدیریت اسناد

اول : روش انتشار ، صدور و تعویض اسناد مالکیت و … روش قبول درخواست ثبت 1 روش انتشار آگهی های نوبتی 7 روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 قانون ثبت 10 روش انتشار آگهی تحدید عمومی 13 روش تحدید حدود عمومی 15 روش انتشار آگهی های تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن 17 روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک 21 روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده 24 روش صدور سند مالکیت المثنی 26 فصل دوم : از بین رفتن سند روش تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ریخته- برگی پاره شده و امثالهم) 31 فصل سوم : انواع روش تبدیل ، تف

راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

دوق سرمایه‌گذاری انجازات تعریف شركت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر) (VC[1] Fund در كشورهای پیشرفته یكی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشاركت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شركت‌های بیمه، بانك‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در مراحل رشد شركت‌ها نشان می‌دهد. عموماً VC ها در مراحل توسعه شركت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. 1.1. طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری همگام با مراحل رشد در شركت&zw