select * from temp where subdomain='education' order by rand() limit 3 education

تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان

: 5چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی از میان تمام دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مدت 4 ماهه از فروردین تا تیرماه 1398 انتخاب شدند و به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه یک ساعت و نیم تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیر

بررسي منتفع شدن اطفال نامشروع از حق سرپرستي و حق قيموميت

ت : 10چکیده مقاله: اطفال نامشروع، اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. به زعم برخی از فقها، بین طفل نامشروع و ابوینش رابطه نسب برقرار است و این گونه اطفال جز در مورد ارث، نسبت به سایر حقوق، ملحق به ابوینشانند؛ در مقابل اکثر فقها، منکر چنین رابطه ای هستند در نتیجه آثار نسب را به این اطفال حمل نمی کنند و اطفال نامشروع را به دلیل نسب نامشروع و عدم الحاق به پدر و مادر طبیعیش از حقوقی محروم می کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مش

بررسي تاثيرات منفي آلاينده هاي رواناب هاي شهري بر سلامت اکوسيستم و راهکارهاي حذف آنها و بهره وري بهينه از رواناب ها

ت : 13چکیده مقاله: گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی امری غیرقابل اجتناب است. همچنین با گسترش مناطق شهری علاوه بر افزایش سطح مناطق غیرقابل نفوذ، تولید انواع آلودگیها نیز افزایش یافته است. نگرش مدیریت سنتی رواناب شهری (هرچه سریع تر خارج کردن رواناب از شهر) به نقطه نظر استفاده از رواناب و تصفیه و ذخیره آن باید تغییر یابد. لازم است به جای آنکه سیلاب هرچه سریع تر از شهر خارج شود، آلودگی آن کاهش یافته و تا حد امکان در زمین نفوذ و یا در مخازنی ذخیره شود. جلوگیری از ورود آلودگی به محیط زیست شهری باعث عدم آلودگی روانابهای ناشی از نزولات جوی میگردد و میتوان از ای