کاربست علم روانشناسي محيطي در معماري و بازخورد آن در مطالعات انساني و محيط انسان ساخت

ت : 25چکیده مقاله: با افول نهضت معماری مدرن و وارد کردن انتقاداتی به طراحان این نهضت در کاربرد ناقص مدل انسان، رشته ای به نام روانشناسی محیط تاسیس شد. پس از آن، با توسعه مطالعات این رشته و کاربرد روزافزون واژه محیط توسط پژوهشگران حوزه های مختلف علمی، تشخیص معنای محیط مشکل شد. مفهوم روانشناسی محیط مفهومی پردامنه و پرکاربرد می باشد که از سوی مطالعات علوم رفتاری در حیطه معماری و محیط انسان ساخت متداول شده است. از آنجا که همه جانبه بودن این مفهوم موجب بدیهی انگاشتن آن در برخی ارجاعات شده است؛ این مقاله می کوشد با بررسی ادبیات مطالعات محیط و رفتار نگرش

بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي هنر آموزان هنرستان هاي کار و دانش شهرستان ساري

ت : 17چکیده مقاله: در جامعه ای که تحولات باعث بوجود آمدن موجی از تمدن جدید شده است، برای بقا و حضور در عرصه تحول، باید با جریان جا بجا یی قدرت علمی و اطلاعاتی همراه شد و آن را پذیرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي هنر آموزان هنرستان هاي کار و دانش شهرستان ساري شکل گرفته است جامعه ی آماری مورد مطالعه هنر آموزان هنرستان های کار و دانش شهرستان ساری به تعداد 184 نفر می باشند .. به دلیل محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده و حجم نمونه برابر جامعه انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر ، توصیفی از نوع زمینه یابی بوده وروش گرد آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد قابلیت سواد اطلاع

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

صفحه ------------------------------------------------------------------- شکل1-1 اشکال مختلف سنسور دما....................................................................2 شکل2-1 اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز......................................................3 شکل3-1 مدار داخلی .................................................................................4 شکل4-1 سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار..................................................5 شکل5-1 راه اندازی وبایاس سنسور گاز..............................................................6 شکل1-2 پایه های میکروکنترولر......................................................................9 شکل2-2 مدار داخلی میکروکنترولر ................................................................10 شکل3-2 شکل واحد کنترل کلاک میکرو.....