select * from temp where subdomain='education' order by rand() limit 3 education

بررسي عوامل موثر بر موانع و چالش هاي کارآفريني زنان (مطالعه موردي زنان شاغل شهرستان سمنان)

ت : 13چکیده مقاله: هدف از مقاله حاضر، بررسی عوامل موثر بر موانع و چالش های زنان کارآفرینی در شهر سمنان است. در این مقاله 161 نفر از جامعه اماری 300 نفری زنان دانشگاه سمنان انتخاب شد وبا جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و به ویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 0.8744 ، در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج موانع و چالش های کارآفرینی سازمانی، پرداخته شده است. در این پژوهش به بررسی موانع و چالش های کارافرینی زنان پرداخته است. لذا با 4 فرضیه اصلی و 16 فرضیه فرعی در قالب پرسشنامه این امر محقق شده است.فرضیه ا

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

فصل اول: شماره صفحه مقدمه 2 بیان مسئله 5 سوال تحقیق 7 ضرورت تحقیق 7 اهداف پژوهش 8 فرضیه 8 تعریف عملیاتی واژه ها 8 واژه ها فصل دوم زمینه مسئله 11 تعریف روان درمانی 15 اهداف روان درمانی 17 درجات روانی درمانی 18 روش های روان درمانی 20 بیماری روانی از نظر فروید 21 فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانكاوی 22 تعریف روانكاوی 23 هدف روانكاوی و روان درمانی تحلیل 24 هدف روان درمانی تحلیل گر1 24 انسان از دیدگاه مكتب رفتار گرائی 25 فرضیه های رفتارگرای 25 بیماری روای از دیدگاه مكتب یادگیری 21 رفتاردرمانی 6

پروژه کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت)

ش - 1 مقدمه :پوشاک که یکی از نیازهای اساسی انسان محسوب می گردد، همواره فکر بشر را به خود معطوف داشته است. این نیاز که در ابتدا تنها به منظور حفظ بدن از گزند گرما و سرما و جانوران و سایر آدمیان به کار می آمد، رفته رفته جایگاه در خور توجهی یافت و تنوع و تغییرات زیادی را تجربه کرد. چنانکه انواع و اقسام پوشاک با کاربردهای مختلف و برای پوشش اندام مختلف ایجاد شد.یکی از انواع پوشاک مورد استفاده، جوراب است. این پوشش که برای محافظت از پا به کار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تأثیر جوی، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. 1 – 2 نام کامل طرح و م