تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی از میان تمام دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مدت 4 ماهه از فروردین تا تیرماه 1398 انتخاب شدند و به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه یک ساعت و نیم تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان دادند که در پرخاشگری و مولفه هایش میانگین پس آزمون گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون کاهش داشت؛ بنابراین آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موثر است.

لینک کمکی