نقد وبررسي کتاب جديدالتاليف حسابان دوازدهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقد وبررسي کتاب جديدالتاليف حسابان دوازدهم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

کتاب حسابان نیز مانند کتاب های دیگر ریاضی که به عنوان یکی از مهم ترین دروس علوم پایه در دبیرستان مورد توجه است و بهترین ابزار برای تفهیم مطالب آموزش می باشد که در چند سال اخیر شاهد تغییراتی اساسی در متن و شیوه نگارش متون بوده ایم.هدف ارائه پژوهش , بررسی مولفه های کیفیت ارائه درس در کتاب و رابطه آن با تعداد ساعات تدریس در هفته و روش تدریس می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران حسابان نوا حی 6 گانه شهر اصفهان می باشد که از این دبیران تعداد 150 نفر را بطور تصادفی متناسب با حجم جامعه دبیران ناحیه ها به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم روش پژوهش , توصیفی و از نوع همبستگی است.ابزار جمع آوری داده ها , پرسشنامه کتبی می باشد.و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری, میانگین وواریانس وانحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شده است.

لینک کمکی