تاثير نرخ تورم و حجم پول بر رشد بخش کشاورزي ايران با تاکيد بر نا اطميناني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير نرخ تورم و حجم پول بر رشد بخش کشاورزي ايران با تاکيد بر نا اطميناني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

متغیرهای همچون حجم پول و نرخ تورم, از جمله متغیرهای کلان اقتصادی هستند که بر بسیاری از متغیرهای دیگر نظیر نرخ رشد تاثیرگذارند. خصوصا تورم در سطوح بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل می کند. هدف از مطالعه حاضر, بررسی اثر حجم پول, تورم و نا اطمینانی تورم بر رشد بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1354 می باشد. برای برآورد نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو (ARCH) استفاده گردیده است. در ادامه با استفاده از یک مدل خطی اثر رشد متغیرهای مذکور بر رشد بخش کشاورزی بررسی و در نهایت با برآورد مدل ARDL اثر همین متغیرها در سطح بر ارزش افزوده بخش کشاورزی محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای حجم پول و تورم هم در سطح متغیر و هم به صورت نرخ رشد به ترتیب اثر مثبت و منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند, اما متغیر نا اطمینانی تورم در هیچکدام از مدل ها معنی دار نشده است. با توجه به نتایج کنترل تورم, بهبود رابطه مبادله به سود بخش کشاورزی توصیه می شود.

لینک کمکی