تحليلي پيرامون مزايا و چالش هاي کشاورزي دقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليلي پيرامون مزايا و چالش هاي کشاورزي دقيق :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سالیان طولانی کشاورزان نهاده ها را بر پایه توصیه های میزان متوسط برای کل مزرعه مورد استفاده قرار می دادند, غافل از اینکه نهاده های مورد نیاز خاک و محصولات نه تنها از مزرعه ای به مزرعه دیگر, بلکه در قسمت های مختلف درون یک مزرعه نیز تفاوت می کنند. افزون بر آن, کاربرد نهاده های کشاورزی با سرعت و میزان یکسان در مزارع بدون توجه به متغیرهای درون مزرعه و شرایط موجود, نتایج مطلوبی در عملکرد محصولات نشان نمی دهد. مدیریت متغیرهای درون مزرعه, بهبود تولید محصولات و حداقل کردن اثرات منفی بر محیط, از عواملی هستند که ما را به سمت کشاورزی دقیق هدایت می کنند. کشاورزی دقیق, یکی از جدیدترین فناوری ها در عرصه کشاورزی است که بر مبنای کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پاک, استوار است و بر سه پایه افزایش عملکرد, افزایش بهره وری اقتصادی و کاهش اثرهای نامطلوب زیست محیطی دنبال می شود. در واقع کشاورزی دقیق به دنبال مدیریت متنوع در دو بعد مکان و زمان است. در نتیجه, توجه به این مهم باید در اولویت های پژوهشی هر کشور به ویژه ایران قرار گیرد. این مقاله که به روش تحلیلی – مروری تدوین گردیده و بر آن است ضمن یکدست کردن نتایج مطالعات انجام شده تعریفی از کشاورزی دقیق ارائه کند و مزایا و چالش های اشاعه این کشاورزی در ایران را مورد بررسی قرار دهد.

لینک کمکی