تخمين عملکرد دستگاه جداساز ميز وزني در جداسازي کاه و کلش از توده دانه گندم به کمک شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخمين عملکرد دستگاه جداساز ميز وزني در جداسازي کاه و کلش از توده دانه گندم به کمک شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ناخالصی های موجود در توده های دانه ای از عوامل تاثیرگذار در ارزش غذایی و اقتصادی محصول است. ناخالصی های موجود در توده گندم عامل تاثیرگذاری در افت کیفیت و بازارپسندی این محصول به شمار می رود. در این مطالعه به بررسی و مقایسه شبکه عصبی مصنوعی با دو نوع تابع یادگیری لونبرگ-مارکوآت و بیزین در پیش بینی میزان جداسازی کاه و کلش از توده دانه گندم پرداخته شد. از این رو داده های جداسازی کاه و کلش به کمک دستگاه جداساز میز وزنی به شبکه های عصبی شامل ساختارهای یک و دو لایه پنهان شبکه عصبی newff داده شد. در همین راستا شیب عرضی میز و شیب طولی میز در سه سطح, فرکانس نوسان میز و چهار سرعت هوای دمیده شده به میز در چهار سطح و دامنه نوسان میز در دو سطح به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی و درصد جداسازی کاه و کلش از توده گندم به عنوان خروجی شبکه عصبی مصنوعی انتخاب گردید. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی با توپولوژی 1-12-8-5 و تابع یادگیری بیزین به همراه تابع فعالسازی لگاریتم سیگموئیدی با مقدار ضریب تبیین 0/947 و مقدار مجذور میانگین مربعات خطای 76/825 شرایط مناسب برای پیش بینی میزان جداسازی کاه و کلش از توده دانه گندم را دارد.

لینک کمکی