بررسي الگوهاي هويت ساز دربافت مسکوني سنتي (نمونه موردي: خانه هاي سنتي کاشان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي الگوهاي هويت ساز دربافت مسکوني سنتي (نمونه موردي: خانه هاي سنتي کاشان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه شکل جدید سکونت, از دیدگاه کالبدی و معنوی با زندگی سنتی متفاوت است و باعث کم رنگ شدن نقش خانه در هویت بخشی به انسان شده است. بررسی فرم خانه های سنتی از جمله مباحثی است که به شناسایی الگوهای هویت ساز و به کارگیری و تطبیق آن با دانش و تکنولوژی روز در معماری است. شهر کاشان به دلیل قدمت دیرینه و همچنین معماری سنتی با ارزش یکی از مهمترین مراکز برای بررسی فرم خانه در ایران به شمار می آید. این پژوهش به معرفی چند خانه سنتی از شهر کاشان برای تحلیل و الگوبرداری می پردازد. در نتیجه برای رسیدن به این هدف به تشریح گونه شناسی در ایران و جهان, سپس تحلیل خانه های منتخاب شهر کاشان بر اساس فاکتورهای مهم گونه شناسی پرداخته می شود. در این راستا به برخی از الگوهای هویت ساز در بافت مسکونی شهر کاشان از جمله رعایت ارتفاع و توجه به حریم همسایه, استفاده از عوامل طبیعی, رعایت حریم بصری, انعطاف پذیری و قابلیت تغییر فضا و ... دست می یابیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در ا ین پژوهش به صورت توصیفی پژوهشی با ابزار مطالعات کتابخانه ای می باشد.

لینک کمکی