بررسي تاثير ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات بر سير تحول تاريخي نقش و عملکرد فراغتي فضاهاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات بر سير تحول تاريخي نقش و عملکرد فراغتي فضاهاي شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

فضاهای شهری جزئی از ساخت و ا ستخوانبندی شهر هستند که در جوامع مختلف, با برداشتن و میراث فرهنگی- تاریخی جامعه و نمادهایی از تداوم باورها و ارزش های جمعی و مدنی مردم, فعالیت ها و عملکردهای متنوعی را پذیرفته و اشکال مختلفی از زندگی اجتماعی را در شهر متبلور می سازند. یکی از عملکردهای منتسب به این فضاها در طول تاریخ, عملکرد فراغتی و تعریف آن ها به عنوان بستری برای گذران اوقات فراغت افراد (به عنوان تبلوری از حیات اجتماعی شهروندان) می باشد که در اثر گذر زمان و تحت تاثیر بسیاری از تحولات ساختار سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, افراد, دگرگون شده است. این دگرگونی به ویژه پس از ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات و حاکم شدن منطبق رسانه بر بسیاری از تجربه های انسانی, نمود متفاوت تری داشته و مطالعه و بررسی آن از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. در همین راستا, در پژوهش حاضر, با رویکرد توصیفی- تاریخی به بررسی سیر تحول مصرف فضایی افراد در ساعات فراغت و به طور ویژه به جایگاه و عملکرد فضای شهری در ا لگوی گذران اوقات فراغت افراد در گذر زمان (با تاکید بر عصر اطلاعات و ارتباطات) پرداخته شده است.

لینک کمکی