بررسي تداوم طراحي معماري تاج محل (برگرفته از معماري ايراني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تداوم طراحي معماري تاج محل (برگرفته از معماري ايراني) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

تاج محل را می توان یکی از مهمترین و پرآوازترین بناهای جهان با زیبایی (زیبایی شناسی- زیبایی شناختی), خاص و شکوه منحصر به فرد در هند بیان نمود. درواقع بنا مجموعه ای کامل با خصوصیات و ویژگی های دارای اهمیت به سزا و عظمتی همراه با جلال و جبروت بوده همچنین ارزش تاریخی بنای تاج محل را می توان یکی از عجایب هفت گانه نو با آوازه ای همراه با دبدبه به شمار آورد. رویکرد ارتباط متقابل معماری تاج محل را می توان با معماری ایرانی در روند طراحی این بنا بسیار موثر دانست چرا که اهمیت تاثیر گذاری فراوان نظیر ارتباط فرهنگی و پیوند بین دوکشور مستلزم این بنای زیبا و بهشتی برگرفته از باغ های ایرانی توام با معماران اسلامی به کتابخانه ای و مستندات مکتوب بر اساس موضوع روند پژوهش بااستفاده از نوع روش توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مستندات مکتوب بر اساس موضوع روند پژوهش با مفاهیم مرتبط استوار و با ررسی واکاوی, تجزیه و تحلیل داده های اطلاعات, استخراج گردیده برخوردار است. بنابراین بنای تاج محل را می وان مجموعه کامل معماری در بازآفرینی آفرینش فضاهای معماری داخلی و تکوین یافته هند, ایرانی, ماورا النهر, تیموری و حتی به بیانی اروپایی- غرب نیز لحاظ نمود. همچنین عنصر یگانه و وحدت بخش ظهور تاج مهل برگرفته از نقش معماری ایرانی , در این بنا بسیار برجسته تر بوده و می توان سبک معماری ایرانی- هندی لحاظ نمود طوری که با بررسی تداوم طراحی معماری تاج محل در مقاله حاضر می توان گامی موثر, نقش معماری ایرانی در ارزیابی اهمیت و اهداف معماری تاج محل فراهم گردیده شده را برخوردار ساخت.

لینک کمکی